รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สินีนาถ ใจหวังดี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 27-09-2561 - 28-09-2561---2
2 14-08-2561 - 14-08-2561---1
3 05-06-2561 - 07-06-2561---3
4 12-03-2561 - 13-03-2561---2
5 30-10-2560 - 31-10-2560---2
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก