รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สินีนาถ ใจหวังดี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 25-09-2560 - 26-09-2560---2
2 02-08-2560 - 04-08-2560---3
3 24-07-2560 - 25-07-2560---2
4 15-05-2560 - 17-05-2560---3
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก