รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สินีนาถ ใจหวังดี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 0 วัน
ยอดคงเหลือ 0 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 21-10-2562 - 21-10-2562---1
รวม 0 0 0 1

กลับสู่หน้าหลัก