รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 3 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 13 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 29-03-2562 - 29-03-2562---1
2 14-03-2562 - 15-03-2562---2
รวม 0 0 0 3

กลับสู่หน้าหลัก