รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 10-09-2561 - 12-09-2561---3
2 01-08-2561 - 01-08-2561---1
3 15-01-2561 - 17-01-2561---3
รวม 0 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก