รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 03-08-2560 - 04-08-2560---2
2 01-06-2560 - 02-06-2560---2
3 15-03-2560 - 16-03-2560---2
รวม 0 0 0 6

กลับสู่หน้าหลัก