รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย วิศิษฎ์ นนธิสอน
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 13 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 23-04-2562 - 23-04-2562-1--
2 02-01-2562 - 04-01-2562---3
รวม 0 1 0 3

กลับสู่หน้าหลัก