รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นาย วิศิษฎ์ นนธิสอน
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 20 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20** วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 01-11-2559 - 08-11-2559---6
รวม 0 0 0 6

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก