รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย เตชน์ศิษฏ์ ธนสรรวนิช
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 7 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 17 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 28-02-2561 - 05-03-2561---3
2 31-01-2561 - 31-01-2561---1
3 19-01-2561 - 19-01-2561---1
4 23-11-2560 - 24-11-2560---2
5 02-10-2560 - 04-10-2560---3
รวม 0 0 0 10

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก