รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นาย เตชน์ศิษฏ์ ธนสรรวนิช
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 10 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 11-08-2560 - 11-08-2560---1
2 12-06-2560 - 12-06-2560---1
3 08-05-2560 - 09-05-2560---2
4 01-05-2560 - 01-05-2560---1
5 10-02-2560 - 14-02-2560---2
6 01-11-2559 - 04-11-2559---4
7 28-10-2559 - 31-10-2559---2
รวม 0 0 0 13

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก