รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นาย เตชน์ศิษฏ์ ธนสรรวนิช
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 10 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 02-09-2559 - 02-09-2559---1
2 05-08-2559 - 05-08-2559---1
3 03-05-2559 - 04-05-2559---2
4 22-04-2559 - 22-04-2559---1
5 07-03-2559 - 09-03-2559---3
6 18-12-2558 - 18-12-2558---1
7 11-12-2558 - 11-12-2558---1
รวม 0 0 0 10

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก