รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย ยุทธนา พาฤทธิ์
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 5 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 15 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 15-07-2562 - 15-07-2562---1
2 13-05-2562 - 15-05-2562---3
3 06-03-2562 - 08-03-2562---3
รวม 0 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก