รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย ยุทธนา พาฤทธิ์
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 4 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 14 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 24-09-2561 - 26-09-2561---3
2 10-07-2561 - 11-07-2561---2
3 13-02-2561 - 15-02-2561---3
4 08-12-2560 - 08-12-2560---1
รวม 0 0 0 9

กลับสู่หน้าหลัก