รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นาย ยุทธนา พาฤทธิ์
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 4 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 14 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 09-08-2560 - 10-08-2560---2
2 09-05-2560 - 11-05-2560---2
3 30-03-2560 - 31-03-2560---2
4 19-12-2559 - 20-12-2559---2
5 10-11-2559 - 11-11-2559---2
รวม 0 0 0 10

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก