รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นาย ยุทธนา พาฤทธิ์
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 1 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 11 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 19-09-2559 - 20-09-2559---2
2 17-03-2559 - 18-03-2559---2
3 13-01-2559 - 15-01-2559---3
รวม 0 0 0 7

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก