รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 2 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 12 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 26-09-2562 - 27-09-2562---2
2 15-07-2562 - 15-07-2562---1
3 10-05-2562 - 10-05-2562---1
4 15-03-2562 - 15-03-2562---1
5 30-10-2561 - 31-10-2561---2
รวม 0 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก