รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 26-09-2561 - 26-09-2561---1
2 20-08-2561 - 21-08-2561---2
3 09-05-2561 - 11-05-2561---3
4 16-10-2560 - 17-10-2560---2
รวม 0 0 0 8

กลับสู่หน้าหลัก