รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 07-08-2560 - 11-08-2560---5
2 11-07-2560 - 11-07-2560---1
3 08-05-2560 - 09-05-2560---2
4 14-02-2560 - 15-02-2560---2
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก