รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พัทธมน วิศวไพศาล
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 19-05-2559 - 19-05-2559---1
รวม 0 0 0 1

กลับสู่หน้าหลัก