รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุกัญญา โฮมชัย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 10 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 21-05-2562 - 21-05-2562---1
2 18-02-2562 - 18-02-2562---1
3 14-01-2562 - 14-01-2562---1
4 23-11-2561 - 26-11-2561---2
รวม 0 0 0 5

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก