รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุกัญญา โฮมชัย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 8 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 18 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 08-06-2561 - 08-06-2561---1
2 04-05-2561 - 04-05-2561---1
3 02-04-2561 - 02-04-2561---1
4 26-03-2561 - 26-03-2561---1
5 14-03-2561 - 14-03-2561---1
6 04-12-2560 - 04-12-25601---
7 13-11-2560 - 13-11-2560---1
8 05-10-2560 - 06-10-2560---2
รวม 1 0 0 8

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก