รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุกัญญา โฮมชัย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 7 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 17 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 07-08-2560 - 07-08-2560---1
2 24-07-2560 - 24-07-25601---
3 13-03-2560 - 13-03-2560---1
4 31-01-2560 - 31-01-25601---
5 13-12-2559 - 16-12-2559---4
6 27-10-2559 - 31-10-2559---3
รวม 2 0 0 9

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก