รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุกัญญา โฮมชัย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 26-09-2559 - 26-09-25591---
2 14-07-2559 - 15-07-2559---2
3 10-05-2559 - 10-05-25591---
4 26-04-2559 - 26-04-2559-ขอยกเลิกวันลา--
5 20-04-2559 - 20-04-2559---1
6 11-12-2558 - 11-12-2558-1--
รวม 2 1 0 3

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก