รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาง ศิลารัตน์ สมทอง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 07-01-2562 - 08-01-2562---2
2 16-10-2561 - 16-10-2561---1
รวม 0 0 0 3

กลับสู่หน้าหลัก