รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาง ศิลารัตน์ สมทอง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 10-09-2561 - 11-09-2561---2
2 27-08-2561 - 28-08-2561---2
3 09-07-2561 - 10-07-2561---2
4 07-05-2561 - 08-05-2561---2
5 16-01-2561 - 17-01-2561---2
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก