รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นาง ศิลารัตน์ สมทอง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 17-07-2560 - 14-10-2560--90-
2 11-07-2560 - 14-07-2560---4
3 13-12-2559 - 13-12-2559---1
4 17-10-2559 - 19-10-2559---3
รวม 0 0 90 8

กลับสู่หน้าหลัก