รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นาง ศิลารัตน์ สมทอง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 04-07-2559 - 06-07-2559---3
2 21-03-2559 - 22-03-2559---2
รวม 0 0 0 5

กลับสู่หน้าหลัก