รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย อารมย์ พรมแพง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 17-07-2561 - 20-07-2561---4
2 09-05-2561 - 11-05-2561---3
3 06-12-2560 - 08-12-2560---3
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก