รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นาย อารมย์ พรมแพง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 01-09-2559 - 02-09-2559---2
2 11-05-2559 - 12-05-2559---2
3 21-03-2559 - 23-03-2559---3
4 13-10-2558 - 15-10-2558---3
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก