รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นาย อาวุธ ศรีประเทศ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 29-09-2559 - 30-09-2559---2
2 04-07-2559 - 08-07-2559---5
3 02-05-2559 - 02-05-25591---
4 05-02-2559 - 05-02-2559---1
5 27-01-2559 - 28-01-2559---2
รวม 1 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก