รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 16-08-2562 - 16-08-2562-1--
2 08-07-2562 - 09-07-2562---2
3 13-05-2562 - 17-05-2562---5
4 28-01-2562 - 30-01-2562---3
รวม 0 1 0 10

กลับสู่หน้าหลัก