รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 27-08-2561 - 31-08-2561---5
2 02-07-2561 - 06-07-2561---5
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก