รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 12-09-2560 - 15-09-2560---4
2 15-08-2560 - 18-08-2560---4
3 06-07-2560 - 07-07-2560---2
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก