รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 01-08-2559 - 05-08-2559---5
2 09-02-2559 - 09-02-2559-1--
3 11-01-2559 - 15-01-2559---5
รวม 0 1 0 10

กลับสู่หน้าหลัก