รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 11 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 30-09-2562 - 30-09-2562---1
2 10-09-2562 - 10-09-2562---1
3 18-07-2562 - 19-07-2562---2
4 04-06-2562 - 04-06-2562---1
5 08-05-2562 - 08-05-2562---1
6 10-04-2562 - 11-04-2562---2
7 22-10-2561 - 22-10-2561---1
8 16-10-2561 - 16-10-25611---
9 01-10-2561 - 01-10-2561---1
รวม 1 0 0 10

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก