รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 10 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 26-07-2561 - 31-07-2561---2
2 11-05-2561 - 11-05-2561---1
3 08-02-2561 - 09-02-2561---2
4 02-02-2561 - 02-02-2561---1
5 12-12-2560 - 12-12-2560---1
6 02-10-2560 - 03-10-2560---2
รวม 0 0 0 9

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก