รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 10 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 11-09-2560 - 12-09-2560---2
2 25-08-2560 - 25-08-25601---
3 27-07-2560 - 27-07-2560---1
4 19-06-2560 - 20-06-2560---2
5 11-05-2560 - 11-05-2560---1
6 27-03-2560 - 28-03-2560---2
7 07-11-2559 - 07-11-2559---1
8 10-10-2559 - 10-10-2559---1
รวม 1 0 0 10

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก