รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 10 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 15-10-2562 - 18-10-2562---4
รวม 0 0 0 4

กลับสู่หน้าหลัก