รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทัตกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 10 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 22-09-2559 - 26-09-2559---3
2 30-08-2559 - 30-08-25591---
3 13-06-2559 - 15-06-2559---3
4 12-04-2559 - 12-04-2559---1
5 08-12-2558 - 09-12-2558---2
6 27-11-2558 - 27-11-2558---1
รวม 1 0 0 10

** หมายเหตุ **ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ 20 วันทำการ แต่ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถ สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ**

กลับสู่หน้าหลัก