รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จันทิมา สว่างวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 16-08-2562 - 16-08-2562-1--
2 20-06-2562 - 20-06-2562---1
รวม 0 1 0 1

กลับสู่หน้าหลัก