รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จันทิมา สว่างวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 10-08-2561 - 10-08-2561---1
2 19-03-2561 - 19-03-25611---
3 08-02-2561 - 08-02-2561---1
รวม 1 0 0 2

กลับสู่หน้าหลัก