รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จันทิมา สว่างวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 21-09-2560 - 22-09-2560---2
2 21-08-2560 - 21-08-2560---1
3 20-06-2560 - 21-06-2560---2
4 26-04-2560 - 26-04-2560---1
5 03-03-2560 - 03-03-2560---1
รวม 0 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก