รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จันทิมา สว่างวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 14-09-2559 - 16-09-2559---3
รวม 0 0 0 3

กลับสู่หน้าหลัก