รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุภาดา เครือเนตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 06-07-2560 - 06-07-2560---1
2 22-06-2560 - 23-06-2560-2--
3 16-05-2560 - 19-05-2560---4
4 27-02-2560 - 28-02-2560---2
รวม 0 2 0 7

กลับสู่หน้าหลัก