รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุภาดา เครือเนตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 03-08-2559 - 03-08-2559---1
2 25-04-2559 - 23-07-2559--90-
3 18-04-2559 - 22-04-2559---5
รวม 0 0 90 6

กลับสู่หน้าหลัก