รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว โสภิต จวบลอย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 30-09-2562 - 30-09-2562---1
2 16-08-2562 - 16-08-2562-1--
3 15-07-2562 - 15-07-2562---1
4 15-02-2562 - 15-02-2562---1
5 26-12-2561 - 26-12-2561---1
6 30-11-2561 - 30-11-2561---1
รวม 0 1 0 5

กลับสู่หน้าหลัก