รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว โสภิต จวบลอย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 12-09-2561 - 14-09-2561---3
2 01-01-2561 - 31-03-2561--90-
3 25-12-2560 - 29-12-2560---5
4 06-11-2560 - 06-11-2560---1
รวม 0 0 90 9

กลับสู่หน้าหลัก