รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว โสภิต จวบลอย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 04-07-2560 - 07-07-2560-4--
2 22-05-2560 - 22-05-2560-ขอยกเลิกวันลา--
3 03-03-2560 - 03-03-2560-1--
4 03-02-2560 - 03-02-25601---
5 31-01-2560 - 31-01-2560-1--
6 26-01-2560 - 27-01-2560---2
7 20-12-2559 - 21-12-2559---2
8 30-11-2559 - 02-12-2559---3
9 25-11-2559 - 25-11-2559---1
10 31-10-2559 - 01-11-2559---2
รวม 1 6 0 10

กลับสู่หน้าหลัก