รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ-นามสกุล นางสาว โสภิต จวบลอย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 5 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 15 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 30-10-2562 - 31-10-2562---2
รวม 0 0 0 2

กลับสู่หน้าหลัก