รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว โสภิต จวบลอย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 12-09-2559 - 14-09-2559-3--
2 05-09-2559 - 07-09-2559-3--
3 29-08-2559 - 29-08-2559-1--
4 23-05-2559 - 25-05-2559---3
5 24-03-2559 - 28-03-2559---3
6 28-02-2559 - 28-02-2559-1--
7 04-01-2559 - 05-01-2559---2
รวม 0 8 0 8

กลับสู่หน้าหลัก